�strigsgades Skole


13669

Ny bruger?
Brugernavn:

Adgangskode:

Autologind?

Glemt Logind?

Brug musen til at pege på ord eller billeder, hvor under der kan være gemt uddybende eller forklarende tekst.

Uden for undervisningstiden


Uden for den egentlige undervisningstid er skolen et kulturelt centrum i skoledistriktet.

Peg på link og se billedeksempel

Om alle punkter er der planer, men ikke alle er sat i værk.

Ø. S. første skoleforening i æteren 1924.
KONFIRMANDFESTEN

    Ø. S.s store aarlige Konfirmandfest afholdes Søn­dag d. 16. November Kl. 7 pr. i Skolens Gym­na­stik­sal og Programmet vil i Aar blive særlig rig­hol­digt og interessant.
    Skuespiller og Iscenesætter ved Scala Hr. Ludvig Brandstrup vil læse op af Hostrups Komedier og kender vi Hr. Brandstrup ret, bliver det en Nydelse af Rang.
    Efter Hr. Ludvig Brandstrups Oplæsning vil der blive Lejlighed til en halv Times kammeratlig Sam­vær, hvor det anbefales Medlemmerne at slutte sig sammen klassevis og overfalde deres gamle Lærer eller Lærerinde, og saa bruge deres dertil indrettede Mund.
    Kl. 8 foregaar Aftenens store Forsøg: Ø. S.s egen Radioudsendelse. Ved overordentlig stor I­mø­de­kom­menhed og Elskværdighed fra Hr. Kaptajn Thomsens Side har vi faaet Tilladelse til at benytte Ryvang-Radio og til at Laane et aldeles fortrinligt Modtagerapparat med tilhørende Højttaler. En Tek­nik­er vil komme til Stede for at holde et lille orienterende Foredrag, og saa vil der blive spillet et Musiknummer fra Ryvangen, som vil blive gengivet igennem Højttaleren. Forhaabentlig vil alle Radio, amatørers Skræk »Orlogsværftet« forholde sig no­gen­lunde passiv, saaledes at Eksperimentet kan lykkes og Madlemmerne faa det fulde Udbytte af Aftenen. Efter Musikken vil Formanden byde Forsamlingen Velkommen pr. Radio og saa vil Hr. Lærer Johs. Andersen læse nogle Smaafortællinger op.
    Til Slut vil en udmærket Duo spille 3-4 Numre bl. a. Toselli Serenade, Sæterjentens Søndag og Der er et yndigt Land, og dermed er Ra­di­o­un­der­hold­ning­en forbi.

    Det er som sagt et Eksperiment, men hvis det lykkes, og alt skal blive gjort for at det kan lykkes, vil Medlemmerne først og fremmest faa en ind­holds­rig Aften, og dernæst har Ø. S. Æren af at væ­re den før­ste Skoleforening, der har haft egen Ra­di­o­ud­send­el­se.
    For den materielle Side af Sagen er der ogsaa sør­get. Der vil i det ene Hjørne af Salen blive ind­ret­tet en Bod, hvor Medlemmerne kan faa alle Slags Konfekturer, og hvortil Medlemmerne ved Indgangen faar udleveret et Kort, hvis Paalydende de kan faa omsat i Chokolade og Slikpinde, kort sagt alle Slags Lækkerier. Det er Foreningens Tilskud til Festen, men hvis der er Medlemmer, der kan kon­su­me­re mere, kan de godt købe Varer i Boden til almindelige Butikspriser. Det er vor gamle Bekendt Konfekturehandler H. P. Hansen, som staar for Arrangementet af Boden.
    Medlemmerne vil sikkert indrømme, at her er gjort alt hvad der kan gøres for at Festen skal blive saa god som muligt, og det er Bestyrelsens Haab, at Medlemmerne vil paaskønne det ved at møde fuldtalligt op.
    Tidligere Elever er velkomne, og Indmeldelser kan finde Sted ved Indgangen.
    Paa Forhaand hjertelig velkommen.
    Bestyrelsen.

Artikel i
"SKOLEKAMMERATEN" November 1924.

Siderne kan helt eller delvis være forbeholdt registrerede brugere.

Registreringen er primært den enkelte brugers beskyttese mod utilsigtet eksponering på www, der i det lukkede forum er begrænset til den registrerede personkreds.

Ansøg om at blive bruger!Logo
Nogle sider ses bedst med 1024 pixels vinduesbredde.
© 2003, 2024- Webredaktionen Skolekammeraten
kultur er redigeret den 17.05.2017,
og er i alt hentet 642 gange af 221 brugere (12%).